• (+48) 32 241 15 58
  • wtzchorzow@tlen.pl

 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym od 2001 roku prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Chorzowie, a od 2004 w Czerwionce-Leszczynach. 

Dnia 15.11.2011 roku Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomy zakłada WTZ Spółkę z o.o. której jest jedynym właścicielem.


Spółka wykonuje działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, tym samym realizując następujące zadania:

  1. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  2. działalność charytatywna
  3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  4. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Spółka przeznacza całość zysku na realizację celów związanych z działalnością podstawową i nie przeznacza zysku do podziału między wspólników. Działalność gospodarcza prowadzona jest wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego oraz wyłącznie rozmiarach służących działalności warsztatów terapii zajęciowej.


W roku 2014 WTZ Spółka z o.o. otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Od 01.01.20112 roku organem prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej w Chorzowie jest WTZ Spółka z o.o.  a od 01.04.2012r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach. 

Oferta współpracy dla Instruktora orientacji przestrzennej.

W ramach Projektu pn. „Plan na więcej – aktywna integracja uczestników WTZ”,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UDA-RPSL.09.01.05-24-0465/17-00,Oś 9 priorytetowa tj. Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej
loga funduszy europejskich, polski, województwa śląskiego i unii europejskiej loga WTZ i Limatherm