• (+48) 32 241 15 58
  • wtzchorzow@tlen.pl

Oferta współpracy dla Instruktora orientacji przestrzennej.

W ramach Projektu pn. „Plan na więcej – aktywna integracja uczestników WTZ”,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UDA-RPSL.09.01.05-24-0465/17-00,Oś 9 priorytetowa tj. Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej

loga funduszy europejskich, polski, województwa śląskiego i unii europejskiej logo WTZ sp. z o.o. jako lidera projektu