• (+48) 32 241 15 58
 • wtzchorzow@tlen.pl

Projekt „Plan na więcej – edycja II”

 • mar 27, 2021

plan_na_wiecej_2_loga

 

WTZ Sp. z o.o. informuje, że przystąpiła do realizacji projektu pn. „Plan na więcej w WTZ Czerwionce-Leszczynach – edycja II”

Skrócona informacja o projekcie  Regulamin projektu  Karta zgłoszeniowa  Wzór oferty

 

Kto może przystąpić do programu ?

Kryterium główne:

 • Osoba zamieszkująca na terenie województwa śląskiego.
 • Osoba posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku oraz niepełnosprawnością sprzężoną.
 • Osoba bez zatrudnienia i bezrobotna.

Kryterium dodatkowe:

 • Osoba, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • Osoba, zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającej wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek wskazanej w punkcie 15 Słownika pojęć.

 

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej oraz zawodowej osób z niepełnosprawnością w tym osób uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowych prowadzonych przez WTZ Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach.

 

Krótki opis projektu:

Aktywacja zawodowa i społeczna będzie realizowana po przez realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym i zawodowym, indywidualnie dostosowanych do każdego z uczestników na podstawie Indywidualnych Planów Aktywacji. Projekt poprawi zdolności do zatrudnienia osoby z niepełnosprawnościami w województwie śląskim w szczególności osób z wadami wzroku i sprzężoną niepełnosprawnością. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęte zostaną kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej, będą przygotowane do aktywnego poszukiwania pracy, podniesione zostaną ich kwalifikacje i wiedza.

 

Informacje o zakresie projektu

 • Rehabilitacja ruchowa.
 • Treningi i warsztaty m.in. umiejętności społecznych, komunikacji i autoprezentacji.
 • Poradnictwo w sprawie praw, świadczeń i przywilejów dla osób niepełnosprawnych.
 • Zajęcia merytoryczne i praktyczne w tym nauki zawodu.
 • Szkolenia z obsługi komputera i zastosowania programów (w tym zastosowanie programów dedykowanych dla osób niewidomych i słabowidzących).
 • Warsztaty komunikacji interpersonalnej z treningiem psychospołecznym.
 • Autoprezentacja, wizerunek osobisty, styl życia i odżywiania.
 • Indywidualne i grupowe sesje doradczo – psychologiczne.
 • Wykwalifikowana kadra m.in.: logopeda, asystent osoby niepełnosprawnej, rehabilitanci, psycholodzy, instruktorzy terapii zajęciowej, doradcy zawodowi, terapeuci.
 • Transport.

 

Jeśli chcesz przystąpić do projektu złóż następujące dokumenty :

 • Karta zgłoszeniowa
 • Orzeczenie o niepełnosprawności
 • Ankieta
 • Zaświadczenie potwierdzające bezrobotność lub bierność zawodową PUP/ZUS

 

Kto wspomaga projekt:

Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nr umowy: UDA-RPSL.09.01.05-24-0057/20-00:, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywacji integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs”. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Informacje w liczbach

Całkowita wartość projektu : 451 701,60 PLN
Europejski Fundusz Społeczny (85 %) : 383 946,36 PLN
Budżet Państwa (10 %) : 45 170,16 PLN
Budżet jednostki realizującej (5 %) : 22 585,05 PLN
Termin realizacji : 01.01.2021 – 31.12.2022 r.

 

Beneficjent

 WTZ Sp. z o. o.
ul. Św. Piotra
41-500 Chorzów
NIP 6272730885
REGON 242798045

 

Skontaktuj się z nami

adres korespondencyjny : WTZ Sp. z o.o., ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów
telefon : 32 / 241 15 58
www : wtz.rfpn.org

 

Powrót
loga funduszy europejskich, polski, województwa śląskiego i unii europejskiej logo WTZ sp. z o.o. jako lidera projektu